Algemene voorwaarden

Version 14.12.2022

Inhoudsopgave
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het product Name Your Porsche
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Conformiteit en garantie
Artikel 7 - Levering en uitvoering
Artikel 8 - Klachtenregeling
Artikel 9 - Geschillen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Dag: kalenderdag;

 2. Identiteit van de ondernemer;

 3. Duurzame gegevensdrager:elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 4. Overeenkomst op afstand:een overeenkomst waarbij in het kader van een door Name Your Porsche georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 5. Techniek voor communicatie op afstand:middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 6. Algemene Voorwaarden:de onderhavige Algemene Voorwaarden van Name Your Porsche.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Name Your Porsche, Alberdingk Thijmlaan 126, 5615EC Eindhoven, Nederland
E info@nameyourporsche.com KVK 1705.97.62 BTW nummer NL007831110B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Name Your Porsche en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Name Your Porsche en de klant.

 2. Als onderdeel van de overeenkomst, dient de klant de algemene voorwaarden te hebben aangenomen en dit aan te geven door deze te accepteren.

 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het product Name Your Porsche

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. De gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het product. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Name Your Porsche niet.

 2. Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 3. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product. Name Your Porsche kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 4. Met het verzenden en betalen van de bestelling zijn voor de klant de prijs, inclusief belastingen; de kosten van verzending; en deze algemene voorwaarden duidelijk en geaccepteerd.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 2. Name Your Porsche stuurt een mail ter bevestiging dat de opdracht in behandeling is genomen.

 3. De overeenkomst kan niet worden herroepen, worden geannuleerd of gewijzigd op welke manier dan ook. Dit is het gevolg van het gepersonaliseerde karakter van het product. Elke opdracht wordt exclusief ontworpen en geproduceerd en vormt een uniek product voor een individuele klant.

 4. Name Your Porsche treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Dit is ook van toepassing op de betaling. Uitgesloten zijn problemen die ontstaan aan de kant van de partijen waarmee samen wordt gewerkt, zoals credit card maatschappijen, banken en verzenddiensten.

 5. Name Your Porsche kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Name Your Porsche op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de middelen en producten.

 7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen de foutieve prijs te leveren.

Artikel 6 - Conformiteit en garantie

 1. Name Your Porsche staat er voor in dat haar producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 1 maand na levering schriftelijk aan Name Your Porsche te worden gemeld. Eventuele terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 3. De garantie geldt niet indien: de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Name Your Porsche; de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 7 - Levering en uitvoering

 1. Name Your Porsche zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van haar producten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Name Your Porsche kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het Name Your Porsche geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Name Your Porsche tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Name Your Porsche bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Name Your Porsche draagt op geen enkele manier verantwoording voor het geval een

Artikel 8 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van het product moeten binnen 1 maand volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Name Your Porsche.

 2. Bij de Name Your Porsche ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Name Your Porsche binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Name Your Porsche, zal zij naar haar keuze of het geleverd product kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 9 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

NAME YOUR PORSCHE 2023

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then